Strona Główna ERWIN           
     
 
kalendarium osiągnięć
 

1. Wrzesień - grudzień 2000: Seminaria i warsztaty z zakresu "Zarządzania nowoczesną firmą w społeczeństwie demokratycznym", w których uczestniczyło ponad 120 osób z około 60 małych przedsiębiorstw.

2. Styczeń - wrzesień 2001: Seminaria i warsztaty z zakresu "Unia Europejska": zrealizowane we współpracy z Komisją Europejską. Stowarzyszenie zorganizowało 165 seminariów dla 723 osób.

3. Lipiec - grudzień 2001: Seminaria i warsztaty z zakresu "Zasad prowadzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa w społeczeństwie demokratycznym". W ciągu 6 miesięcy ukończyło szkolenie 170 przedsiębiorców z 90 małych firm. Głównym celem było przygotowanie małych przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej po przystąpieniu Polski do UE.

4. Lipiec - październik 2002: Szkolenia dla rolników (120 bezpośrednich uczestników) w ramach projektu "System upowszechniania informacji o UE", dofinansowane przez Fundusz Współpracy (program "Agro-Info").

5. Październik - grudzień 2002: Seminaria i warsztaty z zakresu "Finansowania działalności gospodarczej w Polsce i w UE". Spotkania skierowane do przedsiębiorców oraz ludzi młodych pragnących rozpocząć działalność gospodarczą (70 osób wzięło udział w zajęciach).

6. Wrzesień 2002 - styczeń 2003: Seminaria i warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (ponad 300 bezpośrednich uczestników) w ramach projektu "Vademecum Młodego Przedsiębiorcy", dofinansowane przez Narodowy Bank Polski ("Program Edukacji Ekonomicznej").

7. Maj - czerwiec 2003: Seminaria i warsztaty dla młodzieży (~ 300 bezpośrednich uczestników) w ramach projektu "Moja Ojczyzna - Zjednoczona Europa" dofinansowane przez PHARE 2001 (Program TERAZ INTEGRACJA - Fundusz Współpracy Jednostka Finansująco - Kontraktująca, UKIE). 

8. Wrzesień 2003 - kwiecień 2004: Seminaria i warsztaty dla młodzieży w ramach projektu "Pięć Lekcji o Demokracji", Stworzenie dwóch Grup Monitoringu Praw Obywatelskich,  Plebiscyt na Lidera Demokracji w województwie i organizacja e - Konferencji pt. "Demokracja globalna czy anarchia lokalna". Projekt jest dofinansowany przez Rząd Amerykański za pośrednictwem Ambasady USA i przewiduje udział ponad 500 bezpośrednich uczestników. 

9. Październik 2003 - styczeń 2004: Seminaria i warsztaty dla młodzieży i nauczycieli (ponad 300 bezpośrednich uczestników) w ramach projektu "Vademecum Młodego Przedsiębiorcy - Nowa Edycja", dofinansowane przez Narodowy Bank Polski ("Program Edukacji Ekonomicznej").

10. Marzec 2004 - Grudzień 2004: Seminaria i warsztaty dla kobiet z małych miejscowości (ponad 300 uczestniczek) w ramach projektu "Wiedza - Twoją siłą" z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i zakładania własnego przedsiębiorstwa (kreowanie własnego wizerunku", identyfikowanie swoich umiejętności, psychologia rynku pracy, tworzenie i prowadzenie własnych firm - rejestracje, podatki, klienci, biznes plany, pozyskiwanie krajowych i unijnych funduszy dla firmy itd.). Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii.

11. Listopad - Grudzień 2004: Seminaria dla młodzieży i nauczycieli z Ostrowca Św. (ponad 500 uczestników) w ramach projektu "Unia Korzystnych Kosztów" - podsumowanie pierwszych efektów członkostwa Polski w UE. Projekt został dofinansowany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

12. Styczeń - wrzesień 2005: realizacja projektu "Dyskryminacja, Tolerancja czy Równość?": seminaria i warsztaty z zakresu praw mniejszości narodowych i etnicznych, stworzenie dwóch Grup Monitoringu Praw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Dni Kultur Rosjan, Ukraińców, Ormian i Romów oraz publikacja z zarysem historii kultury Rosjan, Ukraińców, Ormian i Romów (~ 500 bezpośrednich uczestników). Projekt został dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy (PHARE 2002).

13. Sierpień - grudzień 2005: realizacja projektu "Promocja Indywidualnej Przedsiębiorczości - Alfabet Small Business'u": seminaria i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej dla 300 osób. Projekt został dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo Polityki Społecznej).

14. Sierpień - listopad 2006: realizacja projektu "Notatnik Zawodowy Licealisty": seminaria i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla 200 osób. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

15. Sierpień - listopad 2006: realizacja projektu "Vademecum Młodego Patrioty": seminaria i warsztaty z zakresu postaw patriotycznych dla 100 osób. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

16. Lipiec 2005 - lipiec 2007: realizacja projektu "Od pierwszej pracy do własnej firmy": seminaria i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla 450 osób (publikacja, strona internetowa ze specjalnym Modułem e- learning'u, konkurs na najlepszy biznes plan itd.). Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Program Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

17. Lipiec 2006 - grudzień 2007: realizacja projektu "Vademecum Praw Obywatela": seminaria i warsztaty z zakresu praw obywatelskich dla 800 osób. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Program Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

18. Luty - grudzień 2007: realizacja projektu "Obywatel - Urząd - Prawo" seminaria i warsztaty z zakresu praw obywatelskich, dostępu do informacji publicznej itd. dla ~ 450 osób. Projekt został dofinansowany przez Komisję UE w ramach programu TRANSITION FACILITY - Środki Przejściowe 2004 "Zwiększenie świadomości społecznej oraz wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w zakresie rzecznictwa i monitoringu".

19. 14 - 18 maja 2007 r.: seminaria dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem "2007 - Równe Szanse Dla Wszystkich Od Zaraz" w ramach Europejskiego Roku Równych Szans Dla Wszystkich 2007 (~ ok. 120 słuchaczy w wieku 17 - 20 lat), obejmującą zagadnienia zawarte w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2000/43/WE (wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne) oraz w Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2000/78/WE (ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy).


20. Styczeń 2008 - maj 2009: realizacja projektu "Vademecum Sukcesu - integracja, edukacja, rozwój": seminaria i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla 375 uczestników bezpośrednich w wieku 18 - 25 lat, Panele dyskusyjne itd. Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

21. Sierpień - listopad 2009 r.: realizacja projektu "Zeszyt Zawodowy Licealisty" z zakresu edukacji ekonomicznej młodzieży w wieku 18-20 lat. Grant Województwa Świętokrzyskiego.

22. Październik - listopad 2009 r.: realizacja projektu "Wygraj Swoją przyszłość - Skorzystaj z Funduszy UE" z zakresu polityk pomocniczych Funduszów Europejskich - 70 godzin seminariów. Grant Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

23. Wrzesień - grudzień 2010 r.: realizacja projektu "Uczeń, indywidualista czy społecznik?" z zakresu władzy politycznej i kształtowania dojrzałych postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz wsparcia dydaktycznego dla szkolnych programów wychowawczych - 124 godziny warsztatów. Grant Ministerstwa Edukacji Narodowej.

24. Styczeń - maj 2011 r.: realizacja projektu "Traktat Lizboński w służbie przyszłości". 75 godzin seminariów dla ~350 beneficjentów z zakresu polityki państwa członkowskiego na obszarze realizacji zadań w/w Traktatu. Grant Komisji Europejskiej.

25. Styczeń - lipiec 2011 r.: realizacja projektu "Teraz ? Polska Prezydencja w Radzie UE" dla 350 beneficjentów z zakresu zadań politycznych RP podczas sprawowania przywództwa w Radzie UE. Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

26. Listopad - grudzień 2011 r.: realizacja projektu "Akademia Świadomego Życia" (dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych) z zakresu edukacji prozdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia oraz aktywizacji szkół w zakresie akcesji do Sieci Szkół Promujących Zdrowie (specjalne zajęcia warsztatowe, broszura dydaktyczna, debata tematyczna "Jaka metoda na zdrowie?" pod patronatem lokalnych mediów itd. Grant Ministerstwa Edukacji Narodowej.

27. Kwiecień - listopad 2012 r.: realizacja projektu "Vademecum Zdrowego Życia" dla 300 odbiorców z zakresu edukacji prozdrowotnej, promowania zdrowego stylu życia oraz zdrowotnych walorów aktywności ruchowej. Grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

28. Maj - listopad 2012 r.: realizacja projektu "Krzemionki - neolit oczami XXI wieku" dla 220 beneficjentów (22 godzin konwersatoriów) z zakresu znaczenia i wartości historyczno-edukacyjnej Kopalni Krzemienia Pasiastego (e-book pt. "Od neolitu do współczesności. Zarys Kopalni Krzemienia Pasiastego") - grant Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

29. Maj - wrzesień 2012 r.: realizacja projektu badawczego "Efektywne finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim (propozycje rozwiązań w zakresie sposobu finansowania zadań samorządowych)". Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Konkursu Dotacji "Fundusze europejskie na poziomie NSS" - V edycja. Wyniki badań zostały podsumowane w publikacji naukowej Finansowanie rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim na tle rozwiązań teoretycznych i praktycznych.

30. Czerwiec - listopad 2012 r.: realizacja projektu "Potęga Wiedzy". Działania adresowane do obywateli Armenii, celem ich wsparcia i wzmacniania udziału w transformacji systemowej oraz budowania struktur demokratycznych i obywatelskich. Celem głównym projektu było wsparcie demokracji i kształtowanie otwartych na świat zachodni 12 niepełnosprawnych liderów, pracujących jako dziennikarze: edukacja na temat prawa dostępu do informacji publicznej, trening pisania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (25 godzin zajęć dydaktycznych), wyposażenie dziennikarzy w środki techniczne - netbooki, itd.). Projekt został współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach Programu Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku.

31. Czerwiec 2012 - sierpień 2013 r.: realizacja projektu "Indeks Młodego Obywatela" z zakresu kształtowania wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne i świadome uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego (~500 uczestników bezpośrednich, zajęcia dydaktyczne, debata tematyczna, portal internetowy, biuletyn informacyjny, edukacyjne gry planszowe itd. Grant Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

32. Sierpień 2012 - styczeń 2014 r.: realizacja projektu "Vademecum Aktywnego Obywatela" (dla ~500 beneficjentów) z zakresu umiejętności i wiedzy ukierunkowanych na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym województwa świętokrzyskiego. Podwyższenie świadomości praw i obowiązków obywatelskich wśród młodzieży (minimalizacja deficytu aktywności demokratycznej, wiara w możliwość wywierania pozytywnego wpływu na instytucje demokratyczne i życie w lokalnej społeczności itd.) poprzez warsztaty, wydawanie biuletynu informacyjnego itd. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

33. Listopad 2012 - czerwiec 2013 r.: realizacja projektu "Seniorzy? Młodzi? Unia dla NAS!" z zakresu promocji idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 celem aktywizacji społecznej seniorów oraz budowania więzi i solidarności międzypokoleniowej, opartej na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin, propagowaniu udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju Unii itd. Grant Unii Europejskiej.


home
 |   cele i misja   |   kalendarium osiągnięć  |   publikacje  |  polecane linki  |  prasa o nas  |  Donacje  |  kontakt

2007 (c) Copyright ERWIN